Všeobecné obchodné podmienky kinocola.com

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky kinocola.com (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky poskytovania služby prostredníctvom e-shopu www.kinocola.com (ďalej aj „kinocola.com“).
  2. Predávajúcim je spoločnosť Filmpark production, s.r.o., so sídlom: Bajkalská 9, Bratislava 831 04 v mene ktorého koná: Marek Mackovič, konateľ, IČO: 36356212, DIČ: 2022182393, IČ DPH: SK2022182393, bankové spojenie: FIO BANKA, a.s., ČÚ: 2600568977 / 8330 – EUR, 2600568977 / 2010 - platby v CZK z ČR (ďalej aj „FILMPARK“).
  3. Kinocola.com je e-shop na ktorom si kupujúci môže za odplatu jednorázovo alebo na základe predplatného kupovať službu, ktorá spočíva v streamingu audiovizuálnych diel (ďalej len „film“).
  4. Kontaktné údaje: tel.: +421 918 765 108, +421 905 455 234, +421 905 122 298, infolinka: +421 918 765 108, +421 905 455 234, +421 905 122 298, e-mail: peter@kinocola.com, reklamačné stredisko Ružová dolina 19, Bratislava 821 08, pondelok až piatok od 10.00 -16.00 hod. okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.
  5. Tieto VOP sa vzťahujú na právne vzťahy medzi predávajúcim a treťou osobu, ktorá má záujem postupom podľa VOP o kúpu tovaru prezentovaného na kinocola.com pre osobnú potrebu.
  6. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na kinocola.com uzavretá podľa VOP (ďalej len „zmluva“). Zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky a zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený, že súčasťou objednania služby je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
  7. Doplnkovou zmluvou sa rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ak je tovar dodávaný predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody a pri jej uzatváraní bolo možné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, že kupujúci po zániku zmluvy nebude mať záujem na plnení povinností z tejto zmluvy.
  8. Dohodou o predplatnom sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, ktorou sa predávajúci zaväzuje poskytovať kupujúcemu službu počas predplateného obdobia a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za poskytnutie služby cenu za príslušné časové obdobie.
  9. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodaní tovaru a reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov riadia VOP a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov), zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
 2. Služba
  1. Služba streamingu filmov je audiovizuálna mediálna služba na požiadanie. Streamingu filmu je podľa zákona č. 102/2014 Z. z. poskytovanie elektronického obsahu. Služba môže byť používaná len jednou prihlásenou osobou - kupujúcim.
  2. Pri každom prezentovanom filme sú uvedené údaje o kúpnej cene predplatného alebo jednorázovej platbe, prípadne zľavy a akcie, dĺžka filmu, viac o filme, krátka anotácia filmu, dostupnosť, a iné.
  3. Údaje o prezentovanom filme sú aktualizované priebežne. Tieto údaje nemusia byť na kinocola.com vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom.
  4. Údaj „dostupnosť“ nie je lehotou dodania tovaru ale indikatívny odhad času, ktorý sa predpokladá pre dostupnosť tovaru z dôvodu na strane predávajúceho.
 3. Registrácia
  1. Registrácia je bezplatná.
  2. Pre možnosť úspešného nakupovania prostredníctvom kinocola.com sa musí kupujúci zaregistrovať na internetovom portáli kinocola.com.
  3. Registráciu môže kupujúci vykonať pred výberom filmu alebo počas procesu výberu filmu vyplnením údajov do registračného formuláru. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny aktualizovať prostredníctvom príslušnej funkcie na kinocola.com v časti Zmeniť profil najneskôr pri nasledujúcej objednávke nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na riadne dodanie služby kupujúcemu. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Predávajúci nezodpovedá za škodu vzniknutú nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou zaregistrovaných údajov. Ak predávajúci zistí, že registrovaná e-mailová adresa neexistuje alebo iný zaregistrovaný údaj je nepravdivý, je oprávnený registráciu zrušiť.
  4. Súčasťou registrácie kupujúcim je vyplnenie kontaktných údajov o kupujúcom, a to v prípade fyzickej osoby údaje: prihlasovacie meno, heslo, meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo (ďalej aj „osobné údaje“). Úspešný proces registrácie je ukončený, ak kupujúcemu bude poslaný osobitný e-mail o úspešnej registrácii. V prípade, ak sa kupujúci registruje v procese výberu tovaru bude mu poslaná informácia o úspešnej registrácii spolu s akceptáciou prvej objednávky. Kupujúci je povinný uschovať prihlasovacie meno a heslo a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.
  5. Kupujúci pri vyplnení formuláru udeľuje súhlas s podmienkami nákupu podľa VOP a spracovaním svojich osobných údajov v súlade s čl. 9 VOP. Pri registrácií môže dať kupujúci osobitý súhlas so zasielaním informácií o novinkách, akciách a iných aktivitách kinocola.com elektronickou formou na registrovanú e-mailovú adresu.
 4. Predplatné, kúpna cena a platobné podmienky
  1. Kupujúci si môže zaplatiť za film prostredníctvom predplatného cez kinocola.com, Piano alebo jednorazovou platbou cez sms (ďalej aj „kúpna cena“). Spôsob platby kúpnej ceny si kupujúci volí pred odoslaním objednávky.
  2. Kupujúci si môže vybrať z rôznych druhov predplatného na kinocola.com na nákup filmov, a to pre dve úrovne rozlíšenia a tri časové pásma doby predplatného

  3. Kupujúci si objednáva predplatné prostredníctvom kinocola.com pri zobrazení kúpnej ceny predplatného, je tak informovaný o skutočnosti, že ide o objednávku s povinnosťou platby. Po potvrdení ikonky OBJEDNAŤ je kupujúci presmerovaný na portál platobnej brány GoPay www.gopay.cz, prostredníctvom ktorej je možné platiť cez GoPay účet platobnou kartou alebo bankovým prevodom. Kupujúci si môže opakovane dobiť GoPay účet. O realizácii platby je zaslaná kupujúcemu informácia prostredníctvom e-mailu.
  4. Kupujúci si môže vybrať predplatné prostredníctvom Piano na nákup filmov, a to pre základnú úroveň rozlíšenia

  5. Kupujúci si objednáva predplatné prostredníctvom Piano pri zobrazení kúpnej ceny predplatného, je tak informovaný o skutočnosti, že ide o objednávku s povinnosťou platby. Po potvrdení ikonky OBJEDNAŤ je kupujúci presmerovaný na portál Piano prostredníctvom ktorej je možné zaplatiť predplatné platobnou kartou alebo PayPal. O realizácii platby je zaslaná kupujúcemu informácia prostredníctvom e-mailu.
  6. Kupujúci si môže zaplatiť streaming filmu aj prostredníctvom platby cez SMS, a to pre dve kategórie prístupu k filmu do 24hodín alebo do 48 hodín (doby trvania poskytovania služby)

  7. Kupujúci si objednáva predplatné prostredníctvom SMS pri zobrazení kúpnej ceny, je tak informovaný o skutočnosti, že ide o objednávku s povinnosťou platby. Po potvrdení ikonky OBJEDNAŤ sa zobrazí kupujúcemu automaticky vygenerovaný kód, ktorý má poslať na telefónne číslo 8844. O realizácii platby je zaslaná kupujúcemu informácia prostredníctvom e-mailu.
  8. Zobrazená kúpna cena zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške ustanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky.
  9. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.
  10. Kupujúci výberom platobnej brány alebo spôsobu platby súhlasia s podmienkami prevádzkovateľa príslušnej platobnej brány.
  11. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť kúpnu cenu uvedenú na kinocola.com. Zmena kúpnej ceny sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou kúpnej ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu služby.
  12. Kúpna cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na kinocola.com pri tovare. V takom prípade je kupujúci oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od zmluvy po oznámení zmeny správnej kúpnej ceny.
  13. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
  14. Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do času vyhlásenej akcie, pokiaľ pri konkrétnom filme nie je uvedené inak.
  15. Predávajúci môže vydávať darčekové poukážky, ktoré je možné použiť na zaplatenie ceny za objednávku v rôznej nominálnej hodnote. Na poukážke je vyznačená platnosť poukážky presným dátumom, celková hodnota poukážky a jedinečné číslo poukážky. Poukážku je možné využiť len pri jednom nákupe a len do výšky hodnoty poukážky. Poukážku nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť. Ak je celková suma nákupu nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva. Poukážka je prenosná. Poukážka nie je cenným papierom.
 5. Objednanie služby a uzatvorenie zmluvy
  1. Predávajúci má právo na riadne a včas zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za poskytnutú službu.
  2. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
  3. Predávajúci jasným a zrozumiteľným spôsobom informuje pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa obchodných podmienok podľa týchto VOP, a aj na príslušnej stránke kinocola.com o
   1. hlavných vlastnostiach služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru,
   2. obchodnom mene a sídle predávajúceho vrátane o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresa jeho elektronickej pošty, adresa predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet,
   3. celkovej kúpnej cene vrátane dane z pridanej hodnoty,
   4. platobných podmienkach, dodacích podmienkach, lehote, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho,
   5. informácii o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
   6. o tom, že kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
   7. poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka,
   8. informáciu o dĺžke trvania zmluvy – zmluva trvá počas doby predplatného alebo počas doby trvania služby pri platbe prostredníctvom SMS, uplynutím týchto dôb došlo k dodaniu služby a zmluva zaniká, ak z povahy niektorých povinností a práv nevyplýva, že trvajú aj po dodaní tovaru a zaplatení kúpnej ceny.
  4. Predávajúci pred objednaním služby výslovne kupujúceho
   1. poučuje, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a zároveň
   2. žiada výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a).
  5. Kupujúci pred objednaním služby udeľuje predávajúcemu súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a zároveň potvrdzuje, že bol predávajúcim poučený, že udelením tohto súhlasu stratil právo na odstúpenie od zmluvy; bez udelenie tohto súhlasu osobitným potvrdením príslušnej ikonky na kinocola.com nie je možné služby kinocola.com poskytnúť.
  6. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového (nákupného) formulára na kinocola.com.
  7. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí a akceptovaní objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú zasielané všetky ďalšie informácie súvisiace s objednávkou. Predávajúci je tiež oprávnený telefonicky alebo iným vhodným spôsobom overiť platnosť a rozsah objednávky.
  8. Kupujúci je oprávnený v prípade predplatného počas obdobia predplatného využívať služby kinocola.com. V jednom čase je možné, aby služby kinocola.com používala len jedna osoba - kupujúci.
 6. Reklamačný poriadok
  1. Predávajúci zodpovedá za vady poskytnutej služby v záručnej dobe v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť v súlade s týmito VOP.
  2. Na uplatnenie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho v čase uplatnenia reklamácie. Predávajúci poučil kupujúceho o podmienkach a spôsobe reklamácie v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení tak, že umiestnil tieto VOP zreteľne a čitateľne na kinocola.com a kupujúci si ich mal možnosť v čase pred odoslaním objednávky prečítať alebo vytlačiť, a to aj opakovane.
  3. Ak film vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu bezodkladne najneskôr do 48 hodín odo dňa výskytu vady tak, že doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo z vád (ďalej aj „oznámenie o uplatnení reklamácie“) e-mailom na peter@kinocola.com, telefonicky alebo vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý tvorí prílohu č. 1. Kupujúci je povinný v oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru a ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.
  4. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach z vád, ktoré mu vyplývajú z § 622 a 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tieto VOP zreteľne a čitateľne na kinocola.com a kupujúci si ich mal možnosť v čase pred odoslaním objednávky prečítať alebo vytlačiť, a to aj opakovane.
  5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá.
  6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby si kupujúci mohol riadne pozrieť film má kupujúci právo na výmenu filmu alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  7. Reklamačné konanie sa začína dňom doručenia oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.
  8. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv z vád v zmysle § 622 a 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.
  9. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu filmu.
  10. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v čase uzatvorenia zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.
  11. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný film za iný bezvadný s rovnakými alebo obdobnými vlastnosťami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  12. Predávajúci vydá o spôsobe určenia a vybavenia reklamácie kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Zároveň o výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
  13. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, a kupujúci neurčí či žiada jej odstránenie alebo výmenu vadného filmu predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.
  14. Pokiaľ ide o neodstrániteľnú vadu, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť film riadne užívaný ako bez vady, a kupujúci neurčí či žiada výmenu alebo obdobný film (v rovnakej cene) alebo vrátenie kúpnej ceny predávajúci vybaví reklamáciu výmenou, ak sa nerozhodne vrátiť cenu.
  15. Ustanovenia tohto článku VOP výslovne neplatia pre kupujúceho, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania).
 7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  1. Prostredníctvom kinocola.com je poskytovaný elektronický obsah kupujúcim na základe súhlasu kupujúceho so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, predávajúci zároveň poučil kupujúceho, že udelením tohto súhlasu sa vzdáva kupujúci práva na odstúpenie od zmluvy; tým nie je dotknuté právo na odstúpenie od zmluvy ako dôsledok uplatnenia práva na reklamáciu.
 8. Ochrana osobných údajov
  1. Kupujúci berie na vedomie, že poskytnuté osobné údaje sú predávajúcim ako prevádzkovateľom spracúvané v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby pre účely predaja tovaru vrátane jeho dodania kupujúcemu, a to vrátane cezhraničného prenosu osobných údajov.
  2. Kupujúci ako dotknutá strana, ktorej osobné údaje sú spracúvané predávajúcim ako prevádzkovateľom , je oprávnený kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa v časti Zmeniť profil.
  3. Kupujúci môže vyjadriť pri registrácii alebo kedykoľvek neskôr svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov pre účely marketingovej komunikácie a podpory predaja, najmä na zasielanie informácií o nových tovaroch (produktoch), zľavách, akciách a iných aktivitách predávajúceho.
  4. Predávajúci bude osobné údaje spracúvať pre účel vymedzený v týchto VOP a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a dobrými mravmi.
  5. Kupujúci udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú a tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla predávajúceho, okrem prípadov, keď zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje inak.
  6. Predávajúci po splnení účelu spracúvania alebo uplatnení námietky zabezpečí podľa § 17 zákona o ochrane osobných údajov bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.
  7. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných, pričom kupujúci má okrem iného právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme
   1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
   2. informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme
   3. informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje na spracúvanie,
   4. zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   6. likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov.
  8. Predávajúci vybaví žiadosť kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
  9. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov (vyplývajúce z osobitného zákona alebo ak by uplatnením práv bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb) oznámi predávajúci bez zbytočného odkladu písomne dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.
  10. Predávajúci zároveň kupujúcemu oznamuje, že bude spracúvať osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa.
  11. Spracúvané osobné údaje sú: Meno: Priezvisko: Email: Jazyk: Ulica: PSČ: Mesto: Krajina: Telefónne číslo:
  12. Predávajúci oznamuje kupujúcemu doplňujúcu informáciu ohľadom nakladania s osobnými údajmi, a to v prípade prevodu podniku alebo jeho časti alebo predaja kinocola.com bude databáza s osobnými údajmi poskytnutá aj inej osobe.
 9. Záverečné ustanovenia
  1. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP a/alebo zmluvy.
  2. Na zmluvu sa vzťahujú VOP platné a účinné v čase uzatvorenia zmluvy.
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná elektronicky vo forme e-mailu.
  4. Predávajúci si vyhradzuje právo, že kinocola.com nemusí byť prístupná kupujúcim nepretržite.
  5. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a svoje záväzky vzniknuté zo zmluvného vzťahu podľa týchto VOP a/alebo zmluvy s predávajúcim na tretiu osobu, a to ani bezodplatne. Kupujúci súhlasí s tým, že všetky práva a povinnosti predávajúceho súvisiace s kinocola.com voči kupujúcemu môžu byť postúpené na iné osoby.
  6. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú, že všetky spory budú riešiť predovšetkým zmiernou formou. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodania tovaru budú rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.
  7. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, http://www.soi.sk.
  8. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia na kinocola.com. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia VOP rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými, a to i bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
  9. Tieto VOP boli sprístupnené na kinocola.com 22.07.2014.
Vzorový formulár oznámenia o uplatnení reklamácie

Kontaktujte nás

Partneri

FilmPark

Audiovizualny fond